پروژه های اولویت دار

10:50:39 - 1394/01/18

    - احداث ایستگاه گاز Off Base جهت واحدهای توربین گازی 3 تا 6
    - پیگیری اجرای نیروگاه 90 مگاواتی توسط بخش خصوصی (به روش BOO)
    - اجرای ادامه طرح ارتقای سطح ولتاژ جزیره از KV 11 به KV 20
    - اجرای شبکه کابلی برق رسانی خط دو مداره KV 20 به شهرک میرمهنا