پایان کار تعمیرات سالیانه آبشیرین کن های تقطیری قدیمMED 4000 ، و آبشیرین کن های اسمز معکوس RO3000،RO 4000

13:55:22 - 1396/12/20


مهندس مرادی  معاونت بهره برداری تولید و توزیع آب با اعلام این خبر افزود: تعمیرات دوره ای و سالیانه  آبشیرینکن های تقطیری و اسمز معکوس طی چند ماه گذشته پیگیری و انجام شد و آبشیرین کن تقطیری MED 2500 نیز با توجه به شرایط خوب تولید، امسال نیاز به تعمیرات اساسی نداشت .
وی یکی از نگرانی های اصلی خود را متوجه آبشیرینکن RO 5500 که در اختیار پیمانکار و در قرارداد BOOT می باشد،دانست که متاسفانه نمی تواند آن شرایط مطلوب بهره برداری را برای امسال داشته باشد و افزود:  ایشالله با پیگیری بیشتر ،درصدد هستیم تا بیشترین بازدهی را از این آبشیرین کن هم  داشته باشیم.