آگهی مناقصه ترانسفورماتور قدرت روغنی به ظرفیا 15MVAو با مشخصات پیوست

15:49:52 - 1397/02/01