آگهی مناقصه ترانسفورماتور قدرت روغنی به ظرفیا 15MVAو با مشخصات پیوست

16:04:01 - 1397/02/01