خرید یک دستگاه پست کمپکت Dual Primary Voltage 20 and 11 KV -1250KVA از طریق مناقصه عمومی

8:38:33 - 1397/05/06