احداث دو با ب پست ساختمانی برق دو ترانسه بهمراه اتاق تابلو در جزیره کیش از طریق مناقصه عمومی

10:08:26 - 1397/05/06