انجام عملیات تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق

تعمیرات پیشگیرانه پست های زمینی شبکه برق

باطلاع کیشوندان گرامی میرساند شرکت آب و برق کیش جهت انجام عملیات تعمیرات پیشگیرانه در پست های زمینی شبکه توزیع برق    از تاریخ 99/8/3 الی 99/8/7 از ساعت 13 الی 15 بعداز ظهر به شرح جدول ذیل خاموشی اعمال خواهد کرد.