برگزاری مزایده نوبت دوم بهره برداری از رستوران شرکت اب و برق کیش مورخ 99/06/04

             بسمه تعالی

مزایده نوبت دوم رستوران شرکت آب وبرق کیش

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد بهره برداری از مجموعه رستوران و آشپزخانه خود با تمام تجهیزات و امکانات موجود در آن با هدف تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای با کیفیت مناسب برای کارکنان شرکت و سایر مراجعین را به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

مهلت خرید اسناد : از صبح روز سه شنبه مورخ 99/06/04لغایت ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 99/06/11ارائه کارت شناسایی معتبر و اصل فیش واریزی به مبلغ 1،000،000 ریال به حساب شماره

4110-759-9207771-3 بانک انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 به نام شرکت آب و برق کیش

مهلت و محل تحویل پاکت های پیشنهادات :

پاکت در بسته حاوی پیشنهادات و اسناد و مدارک می بایست حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 99/06/18 به دفتر مرکزی شرکت  تحویل گردد.

زمان و مکان بازگشایی پاکت ها :

در ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 99/06/19در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در جزیره کیش

1. هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد

2.شرکت آب و برق در رد یا قبول تمامی پیشنهادات مختار است.

محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات :

جزیره کیش ، شرکت اب و برق کیش، کد پستی 95465-79416  - تلفن 07644423818