برگزاری مناقصه خرید 2 دستگـاه تابلوهـای فشارضعیف 2000 آمپری به همراه کوپلر1250 آمپر و بانک خازنی 325 کیلو ولت آمپر راکتیو

                                                                                       بسمه تعالی

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد نسبت به خرید 2 دستگـاه تابلوهـای فشارضعیف 2000 آمپری به همراه کوپلر1250 آمپر و بانک خازنی 325 کیلو ولت آمپر راکتیو به مشخصات فنی مندرج دراسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید .   

مهلت و محل دریافت اسناد  :

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه با واریز مبلغ 1.000.000 ریـال به حسـاب شمـاره 3-9207771-759-4110  بانک انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 بنام شرکت آب و برق کیش ، از صبح روز  شنبه مورخ 29/6/99 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 5/7/99 با ارائه کارت ملی و اصل فیش بانکی و معرفی نامه معتبر به یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند .

مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه :

پاکت دربسته حـاوی پیشنهادات و اسناد و مـدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه می بایستی حـداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مـورخ 13/7/99 به محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد. ارائه پیشنهاد بعد از مهلت مذکور به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود .

 

زمان  و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات :

پاکت های پیشنهادات مناقصه در ساعت 10 صبح  روز چهارشنبه  مـورخ16/7/99  ، در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در جزیره کیش گشوده خواهد شد . حضور نمایندگان پیشنهاد دهندگان درجلسه گشایش پاکتها با هماهنگی کتبی قبلی و ارائه معرفی نامه معتبر و کارت ملی بلامانع است .

 

نکات قابل توجه :

  1. هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه است .
  2. شرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

 

 

نشانی محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه :

دفتر مرکزی :  جزیره کیش  ، شرکت آب وبرق کیش کد پستی 95465-79416

                     تلفن  :   3 و 44424880 (076) ، فاکس :   44423818 (076)

تهران : شهرک غرب ، بلوار شهید فرحزادی ، بلوار شهید نورانی ، پلاک 17 ، طبقه 3 ، واحد 6

                تلفکس  : 22076157 (021 )