برگزاری مناقصه دوم بیمه آتش سوزی، درمان، اموال و ... شرکت آب و برق کیش 99/4/30

بسمه تعالی

مناقصه شماره 2

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد پوشش بیمه های درمان پرسنل، آتش سوزی، اموال و مسئولیت مدنی خود را از طریق مناقصه عمومی طبق شرایط مندرج در اسناد مناقصه به شرکت بیمه واجد شرایط واگذار نماید.

- مهلت در یافت اسناد شرکت در مناقصه: از تاریخ 99/4/30لغایت ساعت 15 مورخ 99/5/6

- محل دریافت : امور بازرگانی شرکت آب و برق کیش واقع در سایت شرکت و یا دفتر تهران به آدرس شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار نورانی، پلاک 17، طبقه 3 واحد 6 

- مهلت ارسال پاکت های دربسته حاوی اسناد شرکت در مناقصه: تا ساعت 15 مورخ 99/5/13

- زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 15 مورخ 99/05/15

- آگهی این مناقصه در روزنامه اقتصاد کیش مورخ 99/4/30 به چاپ رسیده و هزینه آن بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

- شرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.