برگزاری مناقصه ساخت و نصب یک دستگاه داکت انتقال گاز داغ توربین به بویلر بازیافت حرارت هم راه با متعلقات مربوطه

بسمه تعالی

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد ساخت و نصب یک دستگاه داکت انتقال گاز داغ توربین به بویلر بازیافت حرارت همراه با متعلقات مربوطه به شرح مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید. 

 

مهلت و محل دریافت اسناد:

متقاضیان می بایست با واریز مبلغ 1،000،000 ریال به حساب شماره 3-9207771-759-4110 بانک انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 بنام شرکت آب و برق کیش واریز نموده و از روز چهارشنبه مورخ 99/6/29  تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 99/7/2 فرصت تهیه اسناد شرکت در مناقصه را از دفتر مرکزی شرکت به آدرس کیش، میدان خلیج فارس، شرکت آب و برق کیش، امور بازرگانی و یا دفتر تهران شرکت به آدرس شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 17، طبقه 3 واحد 6 ، خواهند داشت. 

جهت دریافت اسناد مناقصه اصل فیش واریزی ، اصل کارت ملی و معرفی نامه معتبر الزامی می باشد. 

 

مهلت تحویل پاکت های پیشنهادی :

حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/7/12 مهلت تحویل پاکت های در بسته پیشنهادی به یکی از دو محل دریافت اسناد می باشد. 

 

زمان بازگشایی پاکت ها :

پاکت های پیشنهادی مناقصه در ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 99/7/14 در محل دفتر مرکزی شرکت بازگشایی خواهند شد. 

توجه : 

هزینه درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

شرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد. 

 

جزیره کیش : شرکت اب و برق کیش ، کد پستی 95465-79416   تلفن : 44424880  فکس : 44423818

دفتر تهران : شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک 17، طبقه 3 واحد 6 فکس : 22076157