برگزاری مناقصه عمومی خرید یکدستگاه تابلو  فشار ضعیف 2500 آمپر بهمراه بانک خازنی 375 KVAR   بشرح مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه
          شرکت آب و برق کیش در نظر دارد خرید یکدستگاه تابلو  فشار ضعیف 2500 آمپر بهمراه بانک خازنی 375 KVAR   بشرح مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی خریداری  نماید .

                                     

 

 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  30/99

 

 

          شرکت آب و برق کیش در نظر دارد خرید یکدستگاه تابلو  فشار ضعیف 2500 آمپر بهمراه بانک خازنی 375 KVAR   بشرح مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی خریداری  نماید .

 

مهلت و محل دریافت اسناد  :

 متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه   با واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 3-9207771-759-4110  بانک انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 بنام شرکت آب و برق کیش ، از صبح روز چهارشنبه  مورخ 29/11/1399  لغایت ساعت 14 روزچهارشنبه مورخ 6/12/1399  با ارائه کارت ملی و اصل فیش بانکی و معرفی نامه معتبر به یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند .

 

 

مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه :

پاکت دربسته حاوی پیشنهادات و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه می بایستی حداکثر تا ساعت 14  روز چهارشنبه  مورخ  99/12/13 به محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد.

 

 

 

زمان  و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات :

پاکت های پیشنهادات مناقصه در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 18/12/1399  ، در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در جزیره کیش گشوده خواهد شد . حضور نمایندگان پیشنهاد دهندگان درجلسه گشایش پاکتها با هماهنگی کتبی قبلی و ارائه معرفی نامه معتبر و کارت ملی بلامانع است .

 

نکات قابل توجه :

  1. هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه است .
  2. شرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

 

 

نشانی محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه :

دفتر مرکزی :  جزیره کیش  ، شرکت آب وبرق کیش کد پستی 95465-79416

                     تلفن  :   3 و 44424880 (076) ، فاکس :   44423818 (076)

تهران : شهرک غرب ، بلوار شهید فرحزادی ، بلوار شهید نورانی ، پلاک 17 ، طبقه 3 ، واحد 6

                تلفکس  : 22076157 (021 )

 

 

کات مالی : 9 صبح مورخ 26/7/