برگزاری مناقصه اجرای عملیات ساخت ، نصب ، مونتاژ و جوشکاری و نیز تهیه مصالح مورد نیاز بمنظور تقویت  و بهسازی سازه فلزی سوله چیلر جذبی شرکت
     شرکت آب و برق کیش در نظر دارد اجرای عملیات ساخت ، نصب ، مونتاژ و جوشکاری و نیز تهیه مصالح مورد نیاز بمنظور تقویت  و بهسازی سازه فلزی سوله چیلر جذبی شرکت بشرح  مشخصات فنی مندرج دراسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .   

 

آگهی  مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  4/400

 

 

     شرکت آب و برق کیش در نظر دارد اجرای عملیات ساخت ، نصب ، مونتاژ و جوشکاری و نیز تهیه مصالح مورد نیاز بمنظور تقویت  و بهسازی سازه فلزی سوله چیلر جذبی شرکت بشرح  مشخصات فنی مندرج دراسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .   

مهلت و محل دریافت اسناد  :

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه با واریز مبلغ 1.000.000 ریـال به حسـاب شمـاره 3-9207771-759-4110  بانک انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 بنام شرکت آب و برق کیش ، از صبح روز  شنبه مورخ 28/1/1400 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 4/2/1400 با ارائه کارت ملی و اصل فیش بانکی و معرفی نامه معتبر به یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند .

 

 

مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه :

پاکت دربسته حـاوی پیشنهادات و اسناد و مـدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه می بایستی حـداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مـورخ 11/2/1400  به محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد. ارائه پیشنهاد بعد از مهلت مذکور به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود .

 

 

 

زمان  و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات :

پاکت های پیشنهادات مناقصه در ساعت 10  روز دوشنبه مـورخ 13/2/1400  ، در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در جزیره کیش گشوده خواهد شد . حضور نمایندگان پیشنهاد دهندگان درجلسه گشایش پاکتها با هماهنگی کتبی قبلی و ارائه معرفی نامه معتبر و کارت ملی بلامانع است .

 

نکات قابل توجه :

  1. هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه است .
  2. شرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

 

 

نشانی محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه :

دفتر مرکزی :  جزیره کیش  ، شرکت آب وبرق کیش کد پستی 95465-79416

                     تلفن  :   3 و 44424880 (076) ، فاکس :   44423818 (076)

تهران : شهرک غرب ، بلوار شهید فرحزادی ، بلوار شهید نورانی ، پلاک 17 ، طبقه 3 ، واحد 6

                تلفکس  : 22076157 (021 )