برگزاری منماقصهئ تعمیرات 15 دستگاه ترانسفورماتورهای روغنی 11 کیلوولت
شرکت آب و برق کیش در نظر دارد تعمیرات 15 دستگاه ترانسفورماتورهای روغنی 11 کیلوولت این  شرکت را به شرح  مندرج دراسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید .   

 

آگهی  مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  2/400 (نوبت دوم )

 

 

     شرکت آب و برق کیش در نظر دارد تعمیرات 15 دستگاه ترانسفورماتورهای روغنی 11 کیلوولت این  شرکت را به شرح  مندرج دراسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید .   

مهلت و محل دریافت اسناد  :

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه با واریز مبلغ 1.000.000 ریـال به حسـاب شمـاره 3-9207771-759-4110  بانک انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 بنام شرکت آب و برق کیش ، از صبح روز  شنبه مورخ 4/2/1400 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 11/2/1400 با ارائه کارت ملی و اصل فیش بانکی و معرفی نامه معتبر به یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند .

 

 

مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه :

پاکت دربسته حـاوی پیشنهادات و اسناد و مـدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه می بایستی حـداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مـورخ 18/2/1400  به محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد. ارائه پیشنهاد بعد از مهلت مذکور به هیچ وجه قابل پذیرش نخواهد بود .

 

 

 

زمان  و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات :

پاکت های پیشنهادات مناقصه در ساعت 10  روز دوشنبه مـورخ 20/2/1400 ، در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در جزیره کیش گشوده خواهد شد . حضور نمایندگان پیشنهاد دهندگان درجلسه گشایش پاکتها با هماهنگی کتبی قبلی و ارائه معرفی نامه معتبر و کارت ملی بلامانع است .

 

نکات قابل توجه :

  1. هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه است .
  2. شرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

 

 

نشانی محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه :

دفتر مرکزی :  جزیره کیش  ، شرکت آب وبرق کیش کد پستی 95465-79416

                     تلفن  :   3 و 44424880 (076) ، فاکس :   44423818 (076)

تهران : شهرک غرب ، بلوار شهید فرحزادی ، بلوار شهید نورانی ، پلاک 17 ، طبقه 3 ، واحد 6

                تلفکس  : 22076157 (021 )