خرید یک دستگاه الکترو موتور پمپ فشار قوی ساخت ایران

    شرکت آب و برق کیش در نظر دارد نسبت به خرید تعداد 12 عدد پره مرحله سوم توربین گازی GEF6 به مشخصات مندرج در اسناد مناقصه  از طریق مناقصه عمومی از شرکت واجد شرایط اقدام  نماید .