خرید یک دستگاه الکترو موتور پمپ فشار قوی ساخت ایران
برگزاری مناقصه خرید یک دستگاه الکترو موتور پمپ فشار قوی ساخت ایران بشرح مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه جهت آب شیرین کن اسمز معکوس RO 5500 m3/day شرکت آب و برق کیش

    شرکت آب و برق کیش در نظر دارد نسبت به خرید تعداد 12 عدد پره مرحله سوم توربین گازی GEF6 به مشخصات مندرج در اسناد مناقصه  از طریق مناقصه عمومی از شرکت واجد شرایط اقدام  نماید .