خرید 7 دستگاه سلول فشار ضعیف 2000 آمپر بهمراه بانک خازنی 325 کیلو وار و 3 دستگاه سلول کوپلری 1250 آمپر و 17 دستگاه تابلو توزیع بارانی ( آلوزینک ) شامل 3 دستگاه 630 آمپر و 4 دستگاه 400 آمپر و 1
شرکت آب و برق کیش در نظر دارد 7 دستگاه سلول فشار ضعیف 2000 آمپر بهمراه بانک خازنی 325 کیلو وار و 3 دستگاه سلول کوپلری 1250 آمپر و 17 دستگاه تابلو توزیع بارانی ( آلوزینک ) شامل 3 دستگاه 630 آمپر و 4 دستگاه 400 آمپر و 10 دستگاه 250 آمپر بشرح مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .

                                     

 

 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  21/99

 

 

             شرکت آب و برق کیش در نظر دارد 7 دستگاه سلول فشار ضعیف 2000 آمپر بهمراه بانک خازنی 325  کیلو وار  و 3 دستگاه سلول  کوپلری 1250  آمپر و 17 دستگاه تابلو توزیع بارانی ( آلوزینک ) شامل  3 دستگاه 630  آمپر و 4 دستگاه 400  آمپر  و 10 دستگاه 250  آمپر بشرح مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی خریداری  نماید .

 

مهلت و محل دریافت اسناد  :

 متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه   با واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 3-9207771-759-4110  بانک انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 بنام شرکت آب و برق کیش ، از صبح روز شنبه  مورخ 15/9/1399  لغایت ساعت 14 روزشنبه مورخ 22/9/1399  با ارائه کارت ملی و اصل فیش بانکی و معرفی نامه معتبر به یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند .

 

 

مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه :

پاکت دربسته حاوی پیشنهادات و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه می بایستی حداکثر تا ساعت 14  روز دوشنبه  مورخ  1/10/1399 به محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد.

 

 

 

زمان  و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات :

پاکت های پیشنهادات مناقصه در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 3/10/1399  ، در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در جزیره کیش گشوده خواهد شد . حضور نمایندگان پیشنهاد دهندگان درجلسه گشایش پاکتها با هماهنگی کتبی قبلی و ارائه معرفی نامه معتبر و کارت ملی بلامانع است .

 

نکات قابل توجه :

  1. هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه است .
  2. شرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

 

نشانی محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه :

دفتر مرکزی :  جزیره کیش  ، شرکت آب وبرق کیش کد پستی 95465-79416

                     تلفن  :   3 و 44424880 (076) ، فاکس :   44423818 (076)

تهران : شهرک غرب ، بلوار شهید فرحزادی ، بلوار شهید نورانی ، پلاک 17 ، طبقه 3 ، واحد 6

                تلفکس  : 22076157 (021 )

 

                                                                                               

کات مالی : 9 صبح مورخ 26/7/