لوگو نام سهامدار تعداد سهام معرفی سهامدار
سازمان منطقه آزاد کیش 95،457 سهم جزییات بیشتر
گروه توسعه صنایع و معادن شهر 38،500 سهم جزییات بیشتر
گروه مالی شهر 23،100 سهم جزییات بیشتر
بانک شهر 15،401 سهم جزییات بیشتر
شرکت عمران و خدمات شهری کیش 1 سهم جزییات بیشتر
کارکنان–سهام ترجیحی 1،539 سهم جزییات بیشتر