لوگو نام سهامدار تعداد سهام درصد مالکیت
بانک شهر ۲۱,۸۰۱ سهم 14.1565 درصد
گروه مالی شهر ۱۶,۷۰۰ سهم 10.8442 درصد
گروه توسعه صنایع و معادن شهر 38,500 سهم 25.0000 درصد
سازمان منطقه آزاد کیش ۷۵,۴۶۰ سهم 49.0000 درصد
کارکنان–سهام ترجیحی 1،539 سهم 0.9994 درصد