عملیات تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق شرکت آب و برق کیش از 99/12/02