عملیات تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق شرکت آب و برق کیش