عملیات تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق

تعمیرات از تاریخ 99/7/19 الی 99/7/23 از ساعت 13 لغایت 15

باطلاع کیشوندان گرامی میرساند شرکت آب و برق کیش جهت انجام عملیات تعمیرات پیشگیرانه در پست های زمینی شبکه توزیع برق   فاز 3 صنعتی از تاریخ 99/7/19 الی 99/7/23 از ساعت 13 الی 15 بعداز ظهر به شرح جدول ذیل خاموشی اعمال خواهد کرد. 

 

تعمیـرات پیشگیـرانه (PM)

 


 

تاریخ برنامه PM

نام پست ها

 

مناطقی که خاموشی اعمال می گردد

 

هدف از اعمال خاموشی

ساعت خاموشی

 99/7/19

 1.  
 • پست های فاز 3 صنعتی
 •   و S3-2 همانندساز   
 • شرکت همانندساز بافت
 • قطعات B1-B9
 • حفاری شمال و شرکت های اطراف   

تعمیرات پیشگیرانه

00/13      الی       00/15

99/7/20 

 1.  
 • پست های S3-3 و S3-4
 • سردخانه گوشت محمدی
 • قطعات A1-A23  

تعمیرات پیشگیرانه

00/13       الی      00/15

99/7/21 

 1.  
 • پست های S3-7 و S3-8
 • قطعات B10-B14
 • شرکت مهران و شرکت های اطراف         

تعمیرات پیشگیرانه

00/13      الی      00/15

 99/7/22

 1.  
 • پست های پروسرو و دانا  
 • شرکت پروسرو
 • تعدادی از قطعات فاز 3 صنعتی    

تعمیرات پیشگیرانه

00/13     الی       00/15

 99/7/23

 1.  
 • کمپکت مدیفارم و ژیان
 • شرکت کیش مدیفارم
 • مخزن هوایی جاده فرودگاه

تعمیرات پیشگیرانه

00/13     الی       00/15