فراخوان شرکت آب و برق کیش برای خرید 50 تن منابی سولفیت سدیم خوراکی از طریق مناقصه

                                                                                    بسمه تعالی

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد نسبت به شناسایی تولید کنندگان داخلی منابی سولفیت سدیم خوراکی (food grade) دارنده پروانه بهداشتی ساخت معتبرصادره سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور خرید  50تن ماده مذکور اقدام نماید.

از شرکت های واجد شرایط دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ 99/4/31 نسبت به ارسال مدارک ذیل به امور بازرگانی شرکت آب و برق کیش اقدام نمایند.

1 آگهی های تاسیس و آخرین تغییرات

2. پروانه بهره برداری

3. پروامه ساخت

4. آنالیز آزمایشگاه مرجع دائر برتایید درجه غذایی منابی سولفیت سدیم تولیدی

نشانی شرکت:

جزیره کیش کد پستی 95465-79416 تلفن 07644424880

دفتر تهران : بلوار فرحزاری، بلوار نورانی،پلاک 17 طبقه 3ر واحد 6 - تلفن 02122076157