مدیرعامل

مهندس یدالله سلطانی دارای مدرک مهندسی برق
مهندس سلطانی از تاریخ 93/7/1با مصوبه هیئت مدیره شرکت آب و برق کیش به مدت یک سال به عنوان مدیرعامل این شرکت منصوب شدند و در ادامه  طی  چهاردوره یک ساله دیگر   تا تاریخ 99/7/1  این حکم تمدید شده است
مهندس سلطانی پیش از این دارای سمتهای مدیریتی در توزیع برق نواحی تهران،توزیع برق مرکز تهران،توزیع برق جنوب غرب تهران و توزیع برق تهران بزرگ داشتند وآخرین سمت ایشان مدیر دفتر مدیریت بحران توزیع برق تهران بزرگ بوده است.