مناقصه نوبت دوم خرید 1000 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی -125 dc

                                                              بسمه تعالی

مناقصه نوبت دوم 

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به خرید 1000 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتالی   (s-125) dc اقدام نماید.

خرید اسناد مناقصه

با ارائه اصل کارت ملی و اصل فیش واریزی به مبلغ 1،000،000 ریال به حساب شماره 3-9207771-759-4110 نزد بانک انصار شعبه مستقل کیش به کد 4110 به نام شرکت آب و برق کیش از

صبح یکشنبه مورخ 99/5/19لغایت ساعت 14یکشنبه مورخ 99/5/26

تحویل پاکت پیشنهادات

حداکثر تا ساعت 15 یک شنبه مورخ 99/6/2به محل دریافت اسناد مناقصه

 بازگشایی پاکت های پیشنهادی

ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/6/4در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در جزیره کیش

هزینه درج آگهی در روزنامه برعهده برنده مناقصه می باشد

شرکت در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

دفتر مرکزی : جزیره کیش کد پستی 95465-79416 تلفن 07644424

دفتر تهران :

بلوار فرحزادی، بلوار نورانی، پلاک17 طبقه 3 واحد 6 تلفن 02122076157