مناقصه واگذاری پروژه تعویض خط لوله 500 به پیمانکار واجد شرایط

آگهی  مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره  6/99

 

 

          شرکت آب و برق کیش در نظر دارد انجام عملیات پروژه تعویض خط لوله 500  واقع در میدان ملل و بلوار تهران در جزیره کیش بشرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار  نماید .

 

مهلت و محل دریافت اسناد  :

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند با واریز مبلغ 1.000.000 ریال به حساب شماره 3-9207771-759-4110  بانک انصار شعبه مستقل کیش کد 4110 بنام شرکت آب و برق کیش ، از صبح روز سه شنبه مورخ 1/7/1399  لغایت ساعت 14 روز سه شنبه  مورخ 8/7/1399  با ارائه کارت ملی و اصل فیش بانکی و معرفی نامه معتبر به یکی از دو نشانی ذیل مراجعه نمایند .

 

 

مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه :

پاکت دربسته حاوی پیشنهادات و اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مناقصه می بایستی حداکثر تا ساعت 14  روز سه شنبه مورخ  15/7/1399 به محل دریافت اسناد مناقصه تحویل گردد.

 

 

 

زمان  و محل گشایش پاکتهای پیشنهادات :

پاکت های پیشنهادات مناقصه در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 16/7/1399  ، در محل دفتر مرکزی شرکت واقع در جزیره کیش گشوده خواهد شد . حضور نمایندگان پیشنهاد دهندگان درجلسه گشایش پاکتها با هماهنگی کتبی قبلی و ارائه معرفی نامه معتبر و کارت ملی بلامانع است .

 

نکات قابل توجه :

  1. هزینه درج آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه است .
  2. شرکت آب و برق کیش در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است .

 

 

نشانی محل دریافت اسناد مناقصه و ارائه پاکت پیشنهادات مربوطه :

دفتر مرکزی :  جزیره کیش  ، شرکت آب وبرق کیش کد پستی 95465-79416

                     تلفن  :   3 و 44424880 (076) ، فاکس :   44423818 (076)

تهران : شهرک غرب ، بلوار شهید فرحزادی ، بلوار شهید نورانی ، پلاک 17 ، طبقه 3 ، واحد 6

                تلفکس  : 22076157 (021 )