امور مشترکین

خدمات بعد از فروش خدماتی هستند که در صورت درخواست متقاضی یا مشترک انجام می شود. از جمله این خدمات می توان به تست کنتور، تعویض کنتور، رفع اتصالی کابل، تعمیر پست های برق و غیره اشاره نمود.

در ذیل لیستی از خدمات بعد از فروش شرکت آب و برق کیش بیان گردیده است که در این خصوص ضرورت دارد متقاضی یا مشترک مستقیماً به شرکت آب و برق کیش مراجعه و نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام نماید.

    - تغییر دیماند واگذار شده
    - تعویض یا جابجایی لوازم اندازه گیری و کنتور
    - تست کنتور
    - احداث پست یا تجهیز و راه اندازی آن
    - اجرای شبکه یا خط لوله مورد نیاز متقاضی
    - رفع اشکال پست، تابلو برق اختصاصی مشترک
    - رفع اتصالی کابل یا نشتی شبکه اختصاصی مشترک
    - تعمیر پست های برق اختصاصی مشترک
    - انجام کلیه موارد تعمیر و نگهداری و یا توسعه پست های برق اختصاصی مشترک

جابجایی و تغییر مکان کنتور برق

    1- مشترک تقاضای خود را به صورت کتبی به امور مشترکین ارائه و پس از ارائه مدارک مورد نیاز دال بر مالکیت انشعاب و یا وکالت از مالک انشعاب، هزینه جابجایی را بر اساس ضوابط و مقررات پرداخت و چنانچه بابت آب و برق مصرفی در ملک فوق یا هر محل دیگری نیز بدهی داشته باشد، بایستی تسویه حساب نمایند.
    2- تکمیل فرم دستور کار ارائه خدمات آب و برق به مشترکین با کد FO3317 توسط مسئول واحد پذیرش و ارسال آن به امور توزیع برق جهت انجام تقاضا بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شده در آئین نامه.
    3- پس از انجام عملیات جاری، کنتور برق مجددا پلمپ خارجی شده و اطلاعات تغییر یافته بر روی فرم دستور کار با کد FO3317 ثبت و جهت درج در پرونده به امور مشترکین اعاده می گردد.

جابجایی و تغییر مکان کنتور آب

   1-  مشترک تقاضای خود را به صورت کتبی به امور مشترکین ارائه و پس از ارائه مدارک مورد نیاز دال بر مالکیت انشعاب و یا وکالت از مالک انشعاب، هزینه جابجایی را بر اساس ضوابط و مقررات پرداخت و چنانچه بابت آب و برق مصرفی در ملک فوق یا هر محل دیگری نیز بدهی داشته باشد، بایستی تسویه حساب نمایند.
    2- تکمیل فرم دستور کار ارائه خدمات آب و برق به مشترکین با کد FO3317 توسط مسئول واحد پذیرش و ارسال آن به امور توزیع آب جهت انجام تقاضا بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شده در آئین نامه.
    3- پس از انجام عملیات جاری، کنتور آب مجددا پلمپ خارجی شده و اطلاعات تغییر یافته بر روی فرم دستور کار با کد FO3317 ثبت و جهت درج در پرونده به امور مشترکین اعاده می گردد.