عملیات تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق کیش

باطلاع کیشوندان گرامی میرساند شرکت آب و برق کیش جهت انجام عملیات تعمیرات پیشگیرانه در پست های زمینی شبکه توزیع برق    از تاریخ 99/8/10 الی 99/8/14 و در ساعت های مشخص گردیده به شرح جدول ذیل خاموشی اعمال خواهد کرد.