مشاهده اینترنتی صورتحساب مشترکین

با ورود شماره اشتراک آب و یا رمز رایانه برق در کادر مقابل، آخرین صورتحساب صادره آب یا برق خود را دریافت و از طریق شناسه قبض و پرداخت نسبت به پرداخت صورتحساب خود اقدام نموده و همچنین شماره همراه خود را برای دریافت صورتحساب از طریق پیام کوتاه در سامانه ثبت نمایید.

لطفا کد اشتراک را وارد نمایید
لطفا رمز رایانه را وارد نمایید

اخبار شرکت