مشاهده اینترنتی صورتحساب مشترکین

با ورود شماره اشتراک آب و یا رمز رایانه برق در کادر مقابل و پس از احراز شماره همراه وارد شده، آخرین صورتحساب صادره آب یا برق خود را دریافت و از طریق درگاه پرداخت آنلاین نسبت به پرداخت صورتحساب خود اقدام نموده و همچنین شماره همراه خود را برای دریافت صورتحساب از طریق پیام کوتاه در سامانه ثبت نمایید.

لطفا کد اشتراک آب خود وارد نمایید
لطفا رمز رایانه خود را وارد نمایید

اخبار شرکت