مشاهده اینترنتی صورتحساب مشترکین

با ورود شماره اشتراک آب و یا رمز رایانه برق در کادر مقابل و پس از احراز شماره همراه وارد شده، آخرین صورتحساب صادره آب یا برق خود را دریافت و از طریق درگاه پرداخت آنلاین نسبت به پرداخت صورتحساب خود اقدام نموده و همچنین شماره همراه خود را برای دریافت صورتحساب از طریق پیام کوتاه در سامانه ثبت نمایید.

لطفا کد اشتراک آب و تلفن همراه خود وارد نمایید
لطفا رمز رایانه خود را وارد نمایید

اخبار شرکت