مشاهده اینترنتی صورتحساب مشترکین

با ورود شماره اشتراک آب و یا رمز رایانه برق در کادر مقابل، آخرین صورتحساب صادره آب یا برق خود را دریافت و از طریق شناسه قبض و پرداخت نسبت به پرداخت صورتحساب خود اقدام نموده و همچنین شماره همراه خود را برای دریافت صورتحساب از طریق پیام کوتاه در سامانه ثبت نمایید.

لطفا کد اشتراک آب را وارد نمایید
لطفا رمز رایانه اشتراک برق را وارد نمایید

اخبار شرکت

قطعی های برنامه ریزی شده

نمایش بیشتر