بخشنامه سراسری وزارت نیرو در خصوص افزایش نرخ پلکانی

 

مشترکین گرامی  به آگاهی می رساند  حسب بخشنامه سراسری وزارت نیرو از ابتدای سال 1401 تمامی تعرفه های بخش برق مشمول افزایش نرخ به ازای هر پله مصرف جهت هر کیلووات مبلغ 46ریال گردیده اند لذا چنانچه مبلغی به قبوض صادره افزوده شده است براساس محاسبات اعمالی از سوی وزارت نیرو ابلاغ گردیده است.