تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۰۷

به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ قطعی‌های برق برنامه ریزی شده طبق لیست زیر صورت میگیرد.