تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/1۷ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۲1

به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ قطعی‌های برق برنامه ریزی شده طبق لیست زیر صورت میگیرد.