تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/24 لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۲8

به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ قطعی‌های برق برنامه ریزی شده طبق لیست زیر صورت میگیرد.