تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ قطعی‌های برق برنامه ریزی شده طبق لیست زیر صورت میگیرد.