تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰8 لغایت ۱۴۰۱/۱۱/12

به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ لغایت ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ قطعی‌های برق برنامه ریزی شده طبق لیست زیر صورت میگیرد.