تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ لغایت ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ قطعی‌های برق برنامه ریزی شده طبق لیست زیر صورت میگیرد.