تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰2/01/19 لغایت ۱۴۰2/01/۲2

به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ لغایت ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ قطعی‌های برق برنامه ریزی شده طبق لیست زیر صورت میگیرد.