تعمیرات پیشگیرانه پستهای زمینی از تاریخ 1401/0۸/۲۱ لغایت 1401/08/۲۵

به منظور انجام تعمیرات پیشگیران شبکه توزیع برق از تاریخ 1401/08/21 لغایت 1401/08/25 قطعی‌های برق برنامه ریزی شده طبق لیست زیر صورت میگیرد.