تعمیرات پیشگیرانه پستهای زمینی از تاریخ 1401/0۸/28 لغایت 1401/09/02

به منظور انجام تعمیرات پیشگیران شبکه توزیع برق از تاریخ 1401/08/28 لغایت 1401/09/02 قطعی‌های برق برنامه ریزی شده طبق لیست زیر صورت میگیرد.