تعمیرات پیشگیرانه پستهای زمینی از تاریخ 1401/02/24 لغایت 1401/02/28

به منظور انجام تعمیرات پیشگیران شبکه توزیع برق از تاریخ 1401/02/24 لغایت 1401/02/28 قطعی‌های برق برنامه ریزی شده طبق لیست زیر صورت میگیرد.