تعمیرات پیشگیرانه پستهای زمینی از تاریخ 1401/09/05 لغایت 1401/09/09

به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ 1401/09/05 لغایت 1401/09/09 قطعی‌های برق برنامه ریزی شده طبق لیست زیر صورت میگیرد.