تعمیرات پیشگیرانه پستهای زمینی از تاریخ 1401/09/12 لغایت 1401/09/16

به منظور انجام تعمیرات پیشگیرانه شبکه توزیع برق از تاریخ 1401/09/12 لغایت 1401/09/16 قطعی‌های برق برنامه ریزی شده طبق لیست زیر صورت میگیرد.