تغییری در ترکیب سهامداران و مدیریت شرکت آب و برق کیش ایجاد نشده است

  • روابط عمومی شرکت
  • آبان ماه 1402

مدیریت شرکت آب و برق کیش به هیچ نهادی واگذار نشده و اخبار منتشر شده در این زمینه نادرست است.

پس از تصمیم بانک شهر در خصوص واگذاری بلوکی سهام خود و شرکت‌های تابعه در شرکت آب و برق کیش در اجرای مواد 17 و 16 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور، و اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن و انتشار آگهی مزایده واگذاری سهام، مطالب و اظهاراتی در خصوص تغییر سهامداران و مدیریت شرکت آب و برق مطرح و منتشر گردید که نادرست بوده و صحت ندارد.

در ترکیب سهامداران و مدیریت شرکت آب و برق کیش تغییری ایجاد نشده است.

لذا از مسئولین و اصحاب محترم رسانه انتظار می‌رود پس از بررسی و اطمینان از صحت مطالب و اخبار نسبت به بیان و انتشار آن اقدام نمایند.