مقدمه:

با استعانت از خداوند متعال و در مسیر تحقق آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز بیست ساله وزارت نیرو و سازمان منطقه آزاد کیش به شرح زیر تعریف می شود.
چشم انداز:

اندیشه ما مبتنی بر دستیابی به سازمانی چابک و پیشرو و تأثیرگذار در توسعه پایدار جزیره کیش با بهره گیری از فناوری های نوین در عرصه های تولید و انتقال و توزیع آب و برق می باشد.
ارزش ها:

    - افزایش اعتماد مشترکان با خدمت رسانی صادقانه و پایبند به تعهدات.
    - ایجاد تعلق سازمانی کارکنان و افزایش درستکاری و مسئولیت پذیری آنها به شر کت.
    - تعهد به بهبود مستمر فعالیت ها و فرایند شرکت.
    - حفظ سلامتی و تأمین رفاه کارکنان.
    - متعهد به حفظ محیط زیست.

اهداف ما:

    - ارتقاء کیفی محصول تولیدی و بهبود ارائه خدمات.
    - افزایش رضایت مشتریان با ارائه خدمات مطلوب و بموقع و مقررات زدائی.
    - برون سپاری فعالیت های خدمات شرکت و بهره گیری از بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در بخش تولید آب و برق.
    - استمرار حرکت در زمینه کاهش هزینه های قیمت تمام شده با افزایش نرخ رشد بهره وری و استفاده از فناوری های جدید توسعه.
    - ایجاد شبکه های خدماتی مشتری مدار آب و برق.
    - بهینه سازی و اعمال مدیریت مصرف.
    - تأمین و افزایش تولید آب و برق مطمئن مورد نیاز منطقه طبق برنامه چشم انداز 20 ساله.