جابجایی کنتور

جابجایی و تغییر مکان کنتور برق

    1- مشترک تقاضای خود را به صورت کتبی به امور مشترکین ارائه و پس از ارائه مدارک مورد نیاز دال بر مالکیت انشعاب و یا وکالت از مالک انشعاب، هزینه جابجایی را بر اساس ضوابط و مقررات پرداخت و چنانچه بابت آب و برق مصرفی در ملک فوق یا هر محل دیگری نیز بدهی داشته باشد، بایستی تسویه حساب نمایند.
    2- تکمیل فرم دستور کار ارائه خدمات آب و برق به مشترکین با کد FO3317 توسط مسئول واحد پذیرش و ارسال آن به امور توزیع برق جهت انجام تقاضا بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شده در آئین نامه.
    3- پس از انجام عملیات جاری، کنتور برق مجددا پلمپ خارجی شده و اطلاعات تغییر یافته بر روی فرم دستور کار با کد FO3317 ثبت و جهت درج در پرونده به امور مشترکین اعاده می گردد.

جابجایی و تغییر مکان کنتور آب

   1-  مشترک تقاضای خود را به صورت کتبی به امور مشترکین ارائه و پس از ارائه مدارک مورد نیاز دال بر مالکیت انشعاب و یا وکالت از مالک انشعاب، هزینه جابجایی را بر اساس ضوابط و مقررات پرداخت و چنانچه بابت آب و برق مصرفی در ملک فوق یا هر محل دیگری نیز بدهی داشته باشد، بایستی تسویه حساب نمایند.
    2- تکمیل فرم دستور کار ارائه خدمات آب و برق به مشترکین با کد FO3317 توسط مسئول واحد پذیرش و ارسال آن به امور توزیع آب جهت انجام تقاضا بر اساس ضوابط و مقررات تعیین شده در آئین نامه.
    3- پس از انجام عملیات جاری، کنتور آب مجددا پلمپ خارجی شده و اطلاعات تغییر یافته بر روی فرم دستور کار با کد FO3317 ثبت و جهت درج در پرونده به امور مشترکین اعاده می گردد.