مناقصات و مزایدات

شناسایی تولید کنندگان کربنات سدیم 97%

فراخاون شناسایی تولید کنندگانداخلی کربنات سدیم سبک 97% جهت فراوری آب شرب

تاریخ ارسال مدارک حداکثر تا تاریخ 99/4/31

فراخوان شناسایی تولید کنندگان کربنات سدیم سبک 97% به مقدار 40 تن جهت فرآوری آب شرب توسط شرکت آب و برق کیش

خرید 3000 متر کابل 4*10 و 2500 متر کابل 4*16 از نوع NYY

خرید اسناد مناقصه ، از صبح روز شنبه مورخ 8/9/1399 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 15/9/1399

مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 22/9/1399

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد 3000 متر کابل 4*10 و 2500 متر کابل 4*16 از نوع NYY به مشخصات مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی از شرکت تولید کننده داخلی خریداری نماید .

مناقصه خرید 60 دستگاه سلول فشار متوسط شامل 44 دستگاه بریکری AIS و 14 دستگاه سکسیونری AIS و یکدستگاه کوپلر AIS و یکدستگاه تابلو اندازه گیری به همراه 13 دستگاه باطری شارژر 110 ولت

خرید اسناد مناقصه ، از صبح روز چهارشنبه مورخ 12/9/1399 لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 19/9/1399

مهلت و محل تحویل پیشنهادات مناقصه بایستی حداکثر تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 27/9/1399

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد 60 دستگاه سلول فشار متوسط شامل 44 دستگاه بریکری AIS و 14 دستگاه سکسیونری AIS و یکدستگاه کوپلر AIS و یکدستگاه تابلو اندازه گیری به همراه 13 دستگاه باطری شارژر 110 ولت بشرح مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .

خرید 30000 مترکابل زمینی فشار متوسط آلومینیومی 1*500 mm2 آرمودار

دریافت اسناد مناقصه ، از صبح روز یکشنبه مورخ 16/9/1399 لغایت ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 23/9/1399

مهلت تحویل پاکت پیشنهادات حداکثر تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 30/9/1399

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد 30000 مترکابل زمینی فشار متوسط آلومینیومی 1*500 mm2 آرمودار به مشخصات مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی از تولید کننده داخلی خریداری نماید .

خرید 60 دستگاه سلول فشار متوسط شامل 44 دستگاه بریکری AIS و 14 دستگاه سکسیونری AIS و یکدستگاه کوپلر AIS و یکدستگاه تابلو اندازه گیری به همراه 13 دستگاه باطری شارژر 110 ولت

مهلت خرید اسناد مناقصه از صبح روز چهارشنبه مورخ 12/9/1399 لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 19/9/1399

مهلت تحویل پاکت پیشنهادات حداکثر تا ساعت 14 روز پنجشنبه مورخ 27/9/1399شرکت آب و برق کیش در نظر دارد 60 دستگاه سلول فشار متوسط شامل 44 دستگاه بریکری AIS و 14 دستگاه سکسیونری AIS و یکدستگاه کوپلر AIS و یکدستگاه تابلو اندازه گیری به همراه 13 دستگاه باطری شارژر 110 ولت بشرح مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .


شرکت آب و برق کیش در نظر دارد 60 دستگاه سلول فشار متوسط شامل 44 دستگاه بریکری AIS و 14 دستگاه سکسیونری AIS و یکدستگاه کوپلر AIS و یکدستگاه تابلو اندازه گیری به همراه 13 دستگاه باطری شارژر 110 ولت بشرح مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .

خرید 7 دستگاه سلول فشار ضعیف 2000 آمپر بهمراه بانک خازنی 325 کیلو وار و 3 دستگاه سلول کوپلری 1250 آمپر و 17 دستگاه تابلو توزیع بارانی ( آلوزینک ) شامل 3 دستگاه 630 آمپر و 4 دستگاه 400 آمپر و 1

مهلت دریافت اسناد مناقصه ، از صبح روز شنبه مورخ 15/9/1399 لغایت ساعت 14 روزشنبه مورخ 22/9/1399

مهلت تحویل اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1/10/1399

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد 7 دستگاه سلول فشار ضعیف 2000 آمپر بهمراه بانک خازنی 325 کیلو وار و 3 دستگاه سلول کوپلری 1250 آمپر و 17 دستگاه تابلو توزیع بارانی ( آلوزینک ) شامل 3 دستگاه 630 آمپر و 4 دستگاه 400 آمپر و 10 دستگاه 250 آمپر بشرح مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید .

برگزاری مناقصه انجام عملیات پروژه بازسازی شبکه آبرسانی خط لوله 500   

مهلت خرید اسناد مناقصه از صبح روز دوشنبه مورخ 99/10/15  لغایت ساعت 14 روز دوشنبه  مورخ 99/10/22

مهلت تحویل پاکت پیشنهادات حداکثر تا ساعت 14  روز دوشنبه مورخ  99/10/29

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد انجام عملیات پروژه بازسازی شبکه آبرسانی خط لوله 500   حد فاصل میدان ملل به طرف نوبنیاد و حدفاصل میدان دلیران تا میدان امیر کبیر در جزیره کیش بشرح خدمات مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط و دارای مجوز فعالیت اقتصادی در جزیره کیش واگذار  نماید .

برگزاری مناقصه خرید 60 دستگاه سلول فشار متوسط شامل  44 دستگاه  بریکری AIS و 14 دستگاه سکسیونری AIS و یکدستگاه  کوپلر  AIS و   یکدستگاه تابلو اندازه گیری به همراه 13 دستگاه  باطری شارژر 110 ولت

مهلت خرید اسناد مناقصه از صبح روز چهارشنبه مورخ 99/10/24  لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/11/01

مهلت تحویل پاکت پیشنهادات حداکثر تا ساعت 14  روز شنبه  مورخ  99/11/11

      شرکت آب و برق کیش در نظر دارد 60 دستگاه سلول فشار متوسط شامل  44 دستگاه  بریکری AIS و 14 دستگاه سکسیونری AIS و یکدستگاه  کوپلر  AIS و   یکدستگاه تابلو اندازه گیری به همراه 13 دستگاه  باطری شارژر 110 ولت بشرح مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی خریداری  نماید .

برگزاری مناقصه طراحی ، ساخت ، حمل و نصب و راه اندازی یکدستگاه مبدل حرارتی ورودی هوای کمپرسور توربین گازی F6 با ظرفیت اسمی 5/37 مگاوات

خرید اسناد مناقصه ، از صبح روز چهارشنبه مورخ 99/11/01 لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/11/08

مهلت تحویل پاکت پیشنهادات حـداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مـورخ 99/11/18

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد محاسبات ، طراحی ، ساخت ، حمل و نصب و راه اندازی یکدستگاه مبدل حرارتی ورودی هوای کمپرسور توربین گازی F6 با ظرفیت اسمی 5/37 مگاوات بشرح مشخصات فنی مندرج دراسناد مناقصه را بصورت EPC از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

برگزاری مناقصه عمومی خرید 14000 متر کابل خود نگهدار  آلومینیومی 25+16+35+35*1  و 4500 متر کابل خودنگهدار آلومینیومی 25+25+120+120*3 به مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

مهلت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از صبح روز شنبه مورخ 99/11/25 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 99/12/02

مهلت تحویل پاکت پیشنهادات حداکثر تا ساعت 14  روز  شنبه مورخ  99/12/09

   شرکت آب و برق کیش در نظر دارد 14000 متر کابل خود نگهدار  آلومینیومی 25+16+35+35*1  و 4500 متر کابل خودنگهدار آلومینیومی 25+25+120+120*3 به مشخصات مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی از تولید کننده داخلی خریداری  نماید .

برگزاری مناقصه عملیات اصلاح و ساماندهی شبکه هوایی فیدر آذرگان 2 حد فاصل پدیده تا سی مسترجزیره کیش

مهلت خرید اسناد مناقصه از صبح روز چهارشنبه مورخ 1400/01/18 لغایت ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25

مهلت تحویل پاکت پیشنهادات حـداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مـورخ 1400/02/04

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد عملیات اصلاح و ساماندهی شبکه هوایی فیدر آذرگان 2 حد فاصل پدیده تا سی مسترجزیره کیش به شرح مندرج دراسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط و دارای مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط در جزیره کیش واگذار نماید .

برگزاری مناقصه تعمیرات 15 دستگاه ترانسفورماتورهای روغنی 11 کیلوولت

مهلت خرید اسناد مناقصه از صبح روز  دوشنبه مورخ 1400/01/16 لغایت ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400/01/23

مهلت تحویل پاکت پیشنهادات حـداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه  مـورخ 1400/01/30

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد تعمیرات 15 دستگاه ترانسفورماتورهای روغنی 11 کیلوولت این شرکت را به شرح مندرج دراسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید .

برگزاری مناقصه تامین و تعویض دیسکهای توربین گاز مدل GEF6

مهلت خرید اسناد مناقصه از صبح روز شنبه مورخ 1400/01/14 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/01/21

مهلت تحویل پاکت پیشنهادات حـداکثر تا ساعت 14 روز  شنبه مـورخ 1400/01/28

  شرکت آب و برق کیش در نظر دارد تامین و تعویض دیسکهای توربین گاز مدل GEF6 این شرکت را بشرح  خدمات و شرایط مندرج دراسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .   

برگزاری مناقصه اجرای عملیات ساخت ، نصب ، مونتاژ و جوشکاری و نیز تهیه مصالح مورد نیاز بمنظور تقویت  و بهسازی سازه فلزی سوله چیلر جذبی

مهلت خرید اسناد مناقصه از صبح روز  شنبه مورخ 1400/01/28 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/02/04

مهلت تحویل پاکت پیشنهادات حـداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مـورخ 1400/02/11

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد اجرای عملیات ساخت ، نصب ، مونتاژ و جوشکاری و نیز تهیه مصالح مورد نیاز بمنظور تقویت و بهسازی سازه فلزی سوله چیلر جذبی شرکت بشرح مشخصات فنی مندرج دراسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

برگزاری مناقصه عملیات آماده سازی محل اجرای پروژه نصب و راه اندازی پکیج دستگاه فن سانتریفیوژ

دریافت اسناد مناقصه از صبح روز شنبه  مورخ 11/2/1400   لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 18/2/1400

مهلت ارجاع پاکت پیشنهادات حـداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مـورخ 25/2/1400

     شرکت آب و برق کیش در نظر دارد عملیات آماده سازی محل اجرای پروژه نصب و راه اندازی پکیج دستگاه فن سانتریفیوژ به شرح  مندرج دراسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط و دارای مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط در جزیره کیش واگذار نماید .   

برگزاری مناقصه عمومی عملیات اصلاح و ساماندهی شبکه هوایی فیدر آذرگان 2 حد فاصل پدیده تا سی مسترجزیره کیش

دریافت اسناد مناقصه از صبح روز  چهارشنبه مورخ 8/2/1400   لغایت ساعت 14 روز شنبه  مورخ 18/2/1400

مهلت ارائه پاکت پیشنهادات حـداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مـورخ 27/2/1400

     شرکت آب و برق کیش در نظر دارد عملیات اصلاح و ساماندهی شبکه هوایی فیدر آذرگان 2 حد فاصل پدیده تا سی مسترجزیره کیش به شرح  مندرج دراسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط و دارای مجوز فعالیت اقتصادی مرتبط در جزیره کیش واگذار نماید .   

برگزاری منماقصهئ تعمیرات 15 دستگاه ترانسفورماتورهای روغنی 11 کیلوولت

دریافت اسناد مناقصه از صبح روز  شنبه مورخ 4/2/1400 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 11/2/1400

مهلت ارائه پاکت پیشنهادات حـداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مـورخ 18/2/1400

شرکت آب و برق کیش در نظر دارد تعمیرات 15 دستگاه ترانسفورماتورهای روغنی 11 کیلوولت این  شرکت را به شرح  مندرج دراسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید .   

برگزاری مناقصه اجرای عملیات ساخت ، نصب ، مونتاژ و جوشکاری و نیز تهیه مصالح مورد نیاز بمنظور تقویت  و بهسازی سازه فلزی سوله چیلر جذبی شرکت

دریافت اسناد مناقصه از صبح روز  شنبه مورخ 28/1/1400 لغایت ساعت 14 روز شنبه مورخ 4/2/1400

مهلت ارائه پاکت پیشنهادات حـداکثر تا ساعت 14 روز شنبه مـورخ 11/2/1400

     شرکت آب و برق کیش در نظر دارد اجرای عملیات ساخت ، نصب ، مونتاژ و جوشکاری و نیز تهیه مصالح مورد نیاز بمنظور تقویت  و بهسازی سازه فلزی سوله چیلر جذبی شرکت بشرح  مشخصات فنی مندرج دراسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .